Sunday, January 10, 2010

"Boycott Israel -- Boycott Murder."____________________________________